Mít víru a nemít strach před smrtí

Tím nejkrásnějším, co můžeme druhým předat, je víra a odmítnutí strachu před smrtí, která je pouhým přechodem.

V jedné ze středečních audiencí byla mezi nemocnými jistá stará řeholnice s rozzářenou a pokojnou tváří. »Kolik je vám let, sestro?« – zeptal jsem se a ona mi s úsměvem odpověděla: »Osmdesát tři, svůj životní běh však už končím, abych začala ten další spolu s Pánem. Mám totiž rakovinu slinivky«. Takto v pokoji ona žena prožívala svůj intenzivní zasvěcený život. Neměla ze smrti strach. »Svůj životní běh už končím, abych začala ten další«. Je to přechod. Tyto věci nám prospívají.

„Prospěje nám položit si otázku.  Jaký odkaz zanechá můj život?“

[Read more…]

Požehnaný rok 2016!

Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Z podnětu papeže Františka začne 8. prosince 2015 mimořádný Svatý rok milosrdenství. Připravil k tomu speciální modlitbu, kterou zveřejňujeme v českém překladu.

1

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. [Read more…]

První kněžské svěcení v historii Žirovnice

V sobotu 31. 10. 2015 se zaplnil kostel sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici, kde přijal kněžské svěcení v byzantském ritu prof. Jaroslav Kašparů z rukou Mons. Ladislava Hučka. Slavnosti se zúčastnilo i několik kněží z pelhřimovského vikariátu a želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek. Po skončení byli všichni pozváni do farního sálu, kde bylo připraveno občerstvení. Slavnost byla nejen mimořádná, ale i pokojná a radostná. Velký dík patří žirovnickým farníkům Petrovi Peltanovi a Monice( naší varhanici) za pomoc při přípravě. [Read more…]