Požehnaný rok 2016!

Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Z podnětu papeže Františka začne 8. prosince 2015 mimořádný Svatý rok milosrdenství. Připravil k tomu speciální modlitbu, kterou zveřejňujeme v českém překladu.

1

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. [Read more…]

První kněžské svěcení v historii Žirovnice

V sobotu 31. 10. 2015 se zaplnil kostel sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici, kde přijal kněžské svěcení v byzantském ritu prof. Jaroslav Kašparů z rukou Mons. Ladislava Hučka. Slavnosti se zúčastnilo i několik kněží z pelhřimovského vikariátu a želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek. Po skončení byli všichni pozváni do farního sálu, kde bylo připraveno občerstvení. Slavnost byla nejen mimořádná, ale i pokojná a radostná. Velký dík patří žirovnickým farníkům Petrovi Peltanovi a Monice( naší varhanici) za pomoc při přípravě. [Read more…]