SVATÝ OTEC FRANTIŠEK JMENOVAL NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE

19. 3. 2015

Tiskové středisko Svatého stolce dnes ve 12.00 zveřejnilo, že papež František jmenoval P. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. českobudějovickým diecézním biskupem.

Životopis Mons. ThDr. Vlastimila KROČILA, Ph.D.

Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích – a protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů »Fatimského apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«. Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem českobudějovické diecéze.

 

Nebudeš mít jiné bohy!

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
já jsem tě vyvedl z egyptské země,
z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě.
(Ex 20,1)

Proč by člověk nemohl mít i jiné bohy?
Proč by si je nemohl svobodně zvolit?
Proč mu má být přímo přikázáno, aby měl boha jediného,
který je představován jako jediný skutečný Bůh?
Kde je svoboda člověka? [Read more…]

Popel a postní doba

Na počátku postní doby církev světí popel. Popelem jsou pak věřící označováni ve znamení kříže se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“, nebo: „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Kříž a popel – život a smrt
Kříž a popel. Obojí je při obřadech na počátku postní doby důležité. Popel je znamením smrti. Kříž pak znamením záchrany a života. Život i smrt. Obojí ukazuje na podstatu našeho lidského života.

[Read more…]

Církevní turistika představuje trend budoucnosti

Církevní turistika představuje jednu z nejstarších forem cestování a do značné míry ovlivnila charakter Evropy, na což ostatně poukazuje i arcibiskup Dominik Duka.K malebnosti českých měst, vesnic i krajiny neodmyslitelně patří monumentální chrámy, tiché venkovské kostelíky, půvabné dřevěné kapličky, stejně jako Boží muka ve stínu staletých lip. Za minulého režimu často chátraly, přesto se k nim mnozí lidé pro jejich kouzlo stále rádi vrací. [Read more…]