Požehnaný rok 2016!

Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘

První kněžské svěcení v historii Žirovnice

V sobotu 31. 10. 2015 se zaplnil kostel sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici, kde přijal kněžské svěcení v byzantském ritu prof. Jaroslav Kašparů z rukou Mons. Ladislava Hučka. Slavnosti se zúčastnilo i několik kněží z pelhřimovského vikariátu a želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek. Po skončení byli všichni pozváni do farního sálu, kde bylo připraveno občerstvení. Slavnost byla nejen mimořádná, ale i pokojná a radostná. Velký dík patří žirovnickým farníkům Petrovi Peltanovi a Monice( naší varhanici) za pomoc při přípravě. [Read more…]

Poutní mše svatá

Srdečně zveme všechny na poutní mši sv. Panny Marie Karmelské v SO 18. 7. 2015 od 14 hod. do kaple ve Štítném. Při mši sv.  vzpomeneme na živé a zemřelé rodáky a občany ve Štítném. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Edward Maka. Štítná mše svatá

Průvodce jednotlivými dny Velikonoc

VELIKONOČNÍ TÝDEN  (Svatý týden)

Poslední týden čtyřicetidenního půstu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem nebo tichým týdnem. Hlavní dny, tzv. triduum, se slaví velmi starou liturgií, v jejímž centru je smutek a pokání, ale také radost ze vzkříšení.

ZELENÝ ČTVRTEK

Čtvrtek svatého týdne. Dopoledne slouží biskup mši sv. s kněžími své diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku večeře Páně již otevírá velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří již k následujícímu dni. Mše připomíná Ježíšovu poslední večeři s učedníky a ustanovení eucharistie, svátosti kněžství a také prvenství lásky, vyjádřené zřetelně v gestu umývání nohou. Po mši se eucharistie přenese do boční lodi, do tzv. Getsemanské zahrady, kde probíhá (do půlnoci) adorace. Z hlavního oltáře se odstraní pokrývky na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení.

VELKÝ PÁTEK

První den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není tento den dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou obětí Ježíše, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev na Velký pátek eucharistii. Základním a obecným prvkem liturgie tohoto dne je hlásání slova. Obřad se skládá ze tří částí: a) z bohoslužby slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i pašije (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti – Jan 18-19), b) uctívání kříže, c) svaté přijímání. Protože se neslouží mše svatá, oltář je zcela holý: bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Kromě toho je předepsán půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa. [Read more…]