Liturgický kalendář

 

Následující přehled obsahuje vlastní slavnosti, svátky a památky českého národního kalendáře, kalendáře čes­ké církevní provincie, kalendáře moravské církevní pro­vincie a svátky vlastní jednotlivým diecézím, zařazené do celocírkevního kalendáře; podle poslední úpravy ini­ciované Českou biskupskou konferencí a obsažené v de­kretech Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělo­váním svátostí ze dne 7. června 1998 a 7. října 1998.

 

KALENDÁŘ PRO DIECÉZE V ČESKÉ REPUBLICE

 

sestavený podle Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři (č. 49-56), potvrzený Kongregací pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí dne 7. červ­na 1998 a 7. října 1998 (Prot. n.1678/96/L, 1288/96/L a 1290/96/L)

 

 

LEDEN

 1. Oktáv Narození Páně Matky Boží, Panny Marie           SLAVNOST
  2.       Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,biskupů a učitelů církve Památka
  6.       Zjevení Páně           SLAVNOST
  13.     Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  17.     Sv. Antonína, opata          Památka
  18.     Panny Marie, Matky jednoty křesťanů          Památka
  20.     Sv. Fabiána, papeže a mučedníka          Nezávazná památka
  Sv. Šebestiána, mučedníka          Nezávazná památka
  21.     Sv. Anežky, panny a mučednice          Památka
  22.     Sv. Vincence, jáhna a mučedníka          Nezávazná památka
  24.     Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve          Památka
  25.     Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek
  26.     Sv. Timoteje a Tita, biskupů          Památka
  27.     Sv. Anděly Mericiové, panny          Nezávazná památka
  28.     Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Památka
  31.     Sv. Jana Boska, kněze          Památka

Neděle po 6. lednu: Křtu Páně  Svátek

 

ÚNOR

 1. Uvedení Páně do chrámu Svátek
  3.       Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka          Nezávazná památka
  Sv. Ansgara, biskupa          Nezávazná památka
  5.       Sv. Agáty, panny a mučednice          Památka
  6.       Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků          Památka
  8.       Sv. Jeronýma Emilianiho          Nezávazná památka
  10.     Sv. Scholastiky, panny Památka
  11.     Panny Marie Lurdské          Nezávazná památka
  17.     Sv. Alexia a druhů, řeholníků          Nezávazná památka
  21.     Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  22.     Stolce svatého Petra, apoštola Svátek
  23.     Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka          Památka

 

BŘEZEN

 1. Sv. Kazimíra          Nezávazná památka
  7.       Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic           Památka
  8.       Sv. Jana z Boha, řeholníka          Nezávazná památka
  9.       Sv. Františky Římské, řeholnice          Nezávazná památka
  10.     Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
  17.     Sv. Patrika, biskupa          Nezávazná památka
  18.     Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  19.     Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie           SLAVNOST
  23.     Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa          Nezávazná památka
  25.          Zvěstování Páně           SLAVNOST

 

DUBEN

 1. Sv. Františka z Pauly, poustevníka          Nezávazná památka
  4.       Sv. Izidora, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  5.       Sv. Vincence Ferrerského, kněze          Nezávazná památka
  7.       Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze Památka          Nezávazná památka
  11.     Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka Památka          Nezávazná památka
  13.     Sv. Martina I., papeže a mučedníka          Nezávazná památka
  21.     Sv. Anselma, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  23.     Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze           Svátek
  24.     Sv. Jiří, mučedníka          Nezávazná památka
  Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
  25.     Sv. Marka, evangelisty           Svátek
  28.     Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
  Sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze          Nezávazná památka
  29.     Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve Památka
  30.     Sv. Zikmunda, mučedníka          Nezávazná památka
            Sv. Pia V., papeže          Nezávazná památka

 

KVĚTEN

 1. Sv. Josefa, Dělníka          Nezávazná památka
  2.       Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve           Památka
  3.       Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů           Svátek
  6.       Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  Na Moravě: Památka
  8.       Panny Marie, Prostřednice všech milostíNezávazná památka
  12.     Sv. Nerea a Achillea, mučedníků          Nezávazná památka
  Sv. Pankráce, mučedníka          Nezávazná památka
            V pražské arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály          Svátek
  14.     Sv. Matěje, apoštola                                                       Svátek
  16.     Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech          Svátek
  18.     Sv. Jana L, papeže a mučedníka          Nezávazná památka
  20.     Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze          Nezávazná památka
  Sv. Bernardina Sienského, kněze          Nezávazná památka
  Na Moravě: Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Památka
  21.     V brněnské diecézi: Výročí posvěcení katedrály          Svátek
  25.     Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
  Sv. Řehoře VIL, papeže          Nezávazná památka
  Sv. Marie Magdalény de‘ Pazzi, panny          Nezávazná památka
  26.     Sv. Filipa Neriho, kněze          Památka
  27.     Sv. Augustina z Canterbury, biskupa          Nezávazná památka
  30.     Sv. Zdislavy        V Čechách: Památka
  31.          Navštívení Panny Marie          Svátek

Neděle po Seslání Ducha svatého: Nejsvětější Trojice           SLAVNOST
Čtvrtek po Nejsvětější Trojici: 
Těla a krve Páně           SLAVNOST
Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova           SLAVNOST
Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie Památka

 

ČERVEN

 1. Sv. Justina, mučedníka          Památka
  2.       Sv. Marcelina a Petra, mučedníků          Nezávazná památka
  3.       Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků          Památka
  5.       Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka          Památka
  6.       Sv. Norberta, biskupa          Nezávazná památka
  9.       Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve          Nezávazná památka
  11.     Sv. Barnabáše, apoštola          Památka
  13.     Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve          Památka
  15.     Sv. Víta, mučedníka          Nezávazná památka
  19.     Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupaNezávazná památka
  Sv. Romualda, opata          Nezávazná památka
  21.     Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka           Památka
  22.     Sv. Paulina Nolánského, biskupa          Nezávazná památka
  Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků          Nezávazná památka
  24.     Narození svatého Jana Křtitele           SLAVNOST
  27.     Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  28.     Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka           Památka
  29.     Sv. Petra a Pavla, apoštolů           SLAVNOST
  30.     Svatých prvomučedníků římských          Nezávazná památka

V olomoucké arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek

 

ČERVENEC

 1. Sv. Tomáše, apoštola           Svátek
  4.       Sv. Prokopa, opata          Nezávazná památka
  Sv. Alžběty Portugalské          Nezávazná památka
  V Čechách: Sv. Prokopa, opata           Památka
  5.       Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy                                SLAVNOST
  6.       Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice          Nezávazná památka
  11.     Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Svátek
  13.     Sv. Jindřicha          Nezávazná památka
  14.     Bl. Hroznaty, mučedníka          Nezávazná památka
  Sv. Kamila de Lellis, kněze          Nezávazná památka
  V plzeňské diecézi: Bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona diecéze           Svátek
  15.     Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve           Památka
  16.     Panny Marie Karmelské          Nezávazná památka
  V ostravsko-opavské diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
  17.     Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží          Nezávazná památka
  21.     Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
  22.     Sv. Marie Magdalény           Památka
  23.     Sv. Brigity, řeholnice          Nezávazná památka
  25.     Sv. Jakuba, apoštola           Svátek
  26.     Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie           Památka
  27.     Sv. Gorazda a druhů          Na Moravě: Památka
  29.     Sv. Marty Památka
  30.     Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  31.     Sv. Ignáce z Loyoly, kněze           Památka

 

SRPEN

 1. Sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve          Památka
  2.       Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa          Nezávazná památka
  Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze          Nezávazná památka
  4.       Sv. Jana Marie Vianneye, kněze Památka
  5.          Posvěcení římské baziliky Panny Marie          Nezávazná památka
  6.          Proměnění Páně Svátek
  7.       Sv. Sixta IL, papeže, a druhů, mučedníků          Nezávazná památka
  Sv. Kajetána, kněze          Nezávazná památka
  8.       Sv. Dominika, kněze Památka
  10.     Sv. Vavřince, mučedníka          Svátek
  11.     Sv. Kláry, panny          Památka
  13.     Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků          Nezávazná památka
  14.     Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka          Památka
  15.          Nanebevzetí Panny Marie           SLAVNOST
  16.     Sv. Štěpána Uherského          Nezávazná památka
  19.     Sv. Jana Eudese, kněze          Nezávazná památka
  20.     Sv. Bernarda, opata a učitele církve Památka
  21.     Sv. Pia X., papeže          Památka
  22.     Panny Marie Královny          Památka
  23.     Sv. Růženy z Limy, panny          Nezávazná památka
  24.     Sv. Bartoloměje, apoštola Svátek
  25.     Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků          Nezávazná památka
  Sv. Ludvíka          Nezávazná památka
  Sv. Josefa Kalasanského, kněze          Nezávazná památka
  27.     Sv. Moniky          Památka
  28.     Sv. Augustina, biskupa a učitele církve          Památka
  29.     Umučení svatého Jana Křtitele          Památka

 

ZÁŘÍ

 1. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Památka
  7.       Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
  8.       Narození Panny Marie          Svátek
  9.       Sv. Petra Klavera, kněze          Nezávazná památka
  10.     Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
  13.     Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve          Památka
  14.     Povýšení svatého kříže          Svátek
  15.     Panny Marie Bolestné          Památka
  16.     Sv. Ludmily, mučednice     V Čechách: Památka
  17.     Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků          Nezávazná památka
  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  19.     Sv. Januária, biskupa a mučedníka          Nezávazná památka
  20.     Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků          Památka
  V litoměřické diecézi: Výročí posvěcení katedrály          Svátek
  21.     Sv. Matouše, apoštola a evangelisty          Svátek
  26.     Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků          Nezávazná památka
  27.     Sv. Vincence z Paula, kněze          Památka
  28.     Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa           SLAVNOST
  29.     Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů           Svátek
  30.     Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Památka

 

ŘÍJEN

 1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny Památka
  2.       Svatých andělů strážných           Památka
  4.       Sv. Františka z Assisi Památka
  6.       Sv. Bruna, kněze          Nezávazná památka
  7.       Panny Marie Růžencové           Památka
  9.       Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků          Nezávazná památka
  Sv. Jana Leonardiho, kněze          Nezávazná památka
  12.     Sv. Radima, biskupa          Nezávazná památka
  14.     Sv. Kalista I., papeže a mučedníka          Nezávazná památka
  15.     Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve           Památka
  16.     Sv. Hedviky, řeholnice          Nezávazná památka
  Sv. Markéty Marie Alacoque, panny          Nezávazná památka
  V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska Svátek
  17.     Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka           Památka
  18.     Sv. Lukáše, evangelisty           Svátek
  19.     Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků          Nezávazná památka
  Sv. Pavla od Kříže, kněze          Nezávazná památka
  23.     Sv. Jana Kapistránského, kněze          Nezávazná památka
  24.     Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa          Nezávazná památka
  28.     Sv. Šimona a Judy, apoštolů           Svátek
  30.     V královéhradecké diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
  31.     Sv. Wolfganga, biskupa          Nezávazná památka

 

LISTOPAD

 1. Všech svatých           SLAVNOST
  2.          Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  3.       Sv. Martina de Porres, řeholníka          Nezávazná památka
  4.       Sv. Karla Boromejského, biskupa           Památka
  9.          Posvěcení lateránské baziliky Svátek
  10.     Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Památka
  11.     Sv. Martina, biskupa          Památka
  12.     Sv. Josafata, biskupa a mučedníka          Památka
  13.     Sv. Anežky České, panny Památka
  15.     Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
  16.     Sv. Markéty Skotské          Nezávazná památka
  Sv. Gertrudy, panny          Nezávazná památka
  17.     Sv. Alžběty Uherské, řeholnice          Památka
  18.          Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla          Nezávazná památka
  21.          Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě          Památka
  22.     Sv. Cecilie, panny a mučednice          Památka
  23.     Sv. Klementa L, papeže a mučedníka          Nezávazná památka
  Sv. Kolumbána, opata          Nezávazná památka
  24.     Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků          Památka
  30.     Sv. Ondřeje, apoštola Svátek

Poslední neděle liturgického mezidobí: Ježíše Krista Krále           SLAVNOST

 

PROSINEC

 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
  2.       V plzeňské diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
  3.       Sv. Františka Xaverského, kněze Památka
  4.       Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
  6.       Sv. Mikuláše, biskupa          Nezávazná památka
  V českobudějovické diecézi: hlavního patrona diecéze           Svátek
  7.       Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve           Památka
  8.       Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu           SLAVNOST
  11.     Sv. Damasa L, papeže          Nezávazná památka
  12.     Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice          Nezávazná památka
  13.     Sv. Lucie, panny a mučednice           Památka
  14.     Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve           Památka
  21.     Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
  22.     V českobudějovické diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
  23.     Sv. Jana Kentského, kněze          Nezávazná památka
  25.     Narození Páně           SLAVNOST
  26.     Sv. Štěpána, prvomučedníka           Svátek
  27.     Sv. Jana, apoštola a evangelisty           Svátek
  28.     Svatých Mláďátek, mučedníků           Svátek
  29.     Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka          Nezávazná památka
  31.     Sv. Silvestra I., papeže          Nezávazná památka

Neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince: 

          Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa           Svátek

Podle: Liturgický kalendář 1999-2000, Katolický týdeník, Praha 1999, str. 224-241